Szabályzat
Köszönjük, hogy igénybe veszed szolgáltatásunkat!

A Felnőtthirdetés.hu oldal a Felhasználók számára korlátlan számú, állás és munka témakörébe tartozó apróhirdetés elhelyezését díjmentesen biztosítja.

Regisztráció

A Felnőtthirdetés.hu oldalon való hirdetés feladásához a Felhasználóknak regisztrációra nincs szükségük.

Felelosség

A Felhasználók által a Felnőtthirdetés.hu oldalon közzétett tartalomért (ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemu vagyoni vagy nem vagyoni kárért) kizárólag a Felhasználók tartoznak felelosséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetové vagy elérhetové tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzoi vagy jogi oltalom alá eso szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például buncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak az Üzemelteto által meghatározott méretu és mennyiségu kép,- és/vagy szöveg tartalmak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött tartalom eltávolítására.
Az információs rendszerek biztonságát sérto magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemelteto birtokában lévo személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelos, ezért az Üzemelteto felelosségét kizárja.

Üzemelteto a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelosséget nem vállal.

Üzemelteto ezenfelül nem teheto felelossé és nem vállal felelosséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbol, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbol származó olyan károkért, amelyek a Felnőtthirdetés.hu oldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzodéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
Továbbá Üzemelteto semmilyen felelosséget nem vállal harmadik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Amennyiben az Üzemelteto tudomására jut, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sérto tartalmat helyezett el a Felnőtthirdetés.hu oldalon, a jogsérto tartalmat akár elozetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelosséget az adott tartalom elhelyezéséért felelos személyre hárítja. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Üzemelteto a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmuködik a hatóságokkal a jogsértést elköveto személyek felelosségre vonása érdekében.

A Felnőtthirdetés.hu üzemeltetoje fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplo apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, valamint a hirdetési feltételek módosításában. Továbbá az Üzemelteto fenntartja magának a jogot a Felnőtthirdetés.hu oldalain elhelyezett tartalmak minden elozetes értesítés nélküli törlésére az alábbi esetekben:

- jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
- a netikett szabályaiba vagy a jó erkölcsbe ütközik
- nem a rovat jellegének megfelelo
- az oldal struktúrájába nem illo adatok, képek, fájlok
- megtéveszto információt tartalmaz
- szerzoi jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fuzodo jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
- eroszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz
- félelemérzetet kelt
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlodésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, eroszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnott korúakat áru vásárlására ösztönözzék
- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kello információt az állatról/termékrol, a valóságnak vélhetoen nem megfelelo adatokat tartalmaz
- az olyan áruk reklámozása, amelyek eloállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
- ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelo formátumú
- a hirdetésnek álcázott, de valójában sem állat, sem azzal kapcsolatos termék hirdetését nem tartalmazó közlemények, állásfoglalások, üzenetek

Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseibe ütközoen vagy egyébként visszaélésszeruen használja a szolgáltatást, az Üzemelteto jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetové tett tartalmat elozetes értesítés nélkül törölni.

Az Üzemelteto fenntartja annak jogát, hogy a nem megfelelo kategóriában szereplo hirdetéseket elozetes értesítés nélkül átsorolja más, a hirdetés tartalmának megfelelo kategóriába. Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetok körébol, hirdetései törlésre kerülnek. Az Üzemelteto nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes muködését. Az oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelosségére történik.
Az Üzemelteto nem vállal semmilyen felelosséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébol, illetve az oldalak elozetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredo vélt vagy valós károkért.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemelteto szolgáltatásait megrendelo Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minosül szolgáltatónak.
Üzemelteto fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébol. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

Szerzoi jogok

A Felnőtthirdetés.hu megjelenítésére, muködésére és fenntartására vonatkozó muszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalon feltüntetett, felhasznált és a Felnőtthirdetés.hu oldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetot illeti, azok az Üzemelteto külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi eloírásoknak megfeleloen használhatók fel.
Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Felnőtthirdetés.hu felhasználója az on-line hozzáférésen túl kizárólag azok egyes részeinek a Felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történo rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történo másolására, átvételére, adatbázisban történo tárolására, letölthetové tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történo hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
Amennyiben a hirdetési szabályzat feltételeit az Üzemelteto a jövoben módosítja, a változásokat a Felnőtthirdetés.hu oldalon megfeleloen közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Leállások

Az Üzemelteto nem vállal felelosséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elozetes értesítés nélküli - szüneteltetésébol, illetve a teljes leállításából eredo károkért, továbbá nem vállal felelosséget a változtatásokból eredo károkért sem.

Egyéb rendelkezések

A Felnőtthirdetés.hu oldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználók elfogadják a jelen szerzodés feltételeit. A Felnőtthirdetés.hu jogosult a szerzodés bármikori módosítására. A módosítást követoen a szolgáltatás további használata a Felhasználó részérol a szerzodés módosításának elfogadását jelenti.

Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett Rendszer felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó.

A felhasználó döntése alapján a Saját adatok menüpontban megadott látható és mások számára nem látható adatok.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra .

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító adatok törlését. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat.

A felhasználó döntése alapján az email-ben megadott, látható és mások számára nem látható adatok esetében, amíg a Felhasználó döntése alapján azokat az oldalán megjeleníti, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó/hirdető nem él.

A személyes adatok törlése

A törlési igényt e-mailben a info@felnotthirdetesek.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Általános Szerződési Feltételek törlendőként megjelölt az adatokat.

Az Adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes, a weboldalon keresztültörténő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosított Adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@felnotthirdetesek.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Adat védelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató A(z) felnotthirdetesek.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelő címe: info@felnotthirdetesek.hu Az adatkezelő elérhetősége: 06/70 - 647-5325 Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: - A CÉGNÉV kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. - Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is. Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését vagy zárolását. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)